„ДОМОУПРАВА” стана част от Асоциацията на Дружествата, Управляващи Етажни Собствености /АДУЕС/ през втората половина на 2019г.

от сеп. 21, 2019новини

Бъдещи инициативи

 1. Законодателна инициатива – създаване на регистър с фирми, извършващи дейността с цел повишаване качеството на услугата, подобряване на рамката за изискване на задължения от собственици, изсветляване на сектора и т.н.
 2. Информационна инициатива – създаване на печатни кампании и събития с цел информиране на обществеността относно ЗУЕС, правата и задълженията на собствениците и същността на ЕС. Създаване на печатни кампании и събития (отделно от първите), целящи да информират обществеността относно услугата проф. домоуправител, плюсовете в нея и т.н.
 3. Приобщаваща инициатива – провеждане на кореспонденция с колкото може повече фирми в бранша, които имат сходна визия и идея за развитието му, с главна цел повишаване качеството на услугите, които предоставяме като цяло.

Официални цели, заложени в устава на сдружението

 • да създава, развива и утвърждаване добри и подходящи условия за ефективна и качествена дейност на своите членове.
 • да популяризира и утвърждава престижа на професията на професионален домоуправител.
 • да въведе и поддържа високи стандарти в изпълнение на услугите по управление и поддръжка.
 • да извършва анализи и проучвания на законодателството в сферата на етажната собственост, както и управлението и поддръжката на сградите, строителството и застрояването и т.н.
 • да инициира и се бори за осъществяване на промени в действащото законодателство, свързани с правоприлагането в сферата на управление и поддръжка на етажна собственост; подобряване на нормативната уредба.
 • да решава проблемите, свързани с хармонизирането на българското законодателство в областта на вещното право и правото на собственост  с европейското законодателство.
 • повишаване на общественото доверие в дейността на професионалния домоуправител
 • затвърждаване на имиджа и репутацията на професионалния домоуправител, като надеждна и незаменима организация на управлението и поддръжката на етажната собственост.
 • изваждане на бранша от сивия сектор и повишаване на приходите в държавната хазна от този вид дейност.
 • строг контрол върху членовете на асоциацията, чрез създаване на принципен механизъм и стандарти на дейността непозволяващи злоупотреби с доверителни средства и комплекс от задължителни етични норми.
 • спомагане и активно съдействие на държавната администрация за създаването на публичен регистрационен и/или лицензионен режим на дружествата управляващи етажна собственост, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 • проучване и внедряване на най-добри световни практики в сферата на управление и поддръжка на етажна собственост.

Обща проблематика

 • Застаряващ и неподдържан жилищен фонд.
 • Влошена жизнена среда.
 • Неравномерно развитие на централните и крайни райони в населените места, следствие на т.1.
 • Липса на отговорност и отношение от страна на собствениците.
 • Огромен брой необитаеми жилища.
 • Лошо поддържане на жилищния фонд, пораждащо и рискове от конструктивни проблеми.
 • Липса на диалог между живущи и отговорни институции.
 • Липса на обща воля за решаване на общи проблеми между собственици и отговорни институции.

Проблематика в ЗУЕС

 • Архаичен нормативен акт, несъобразен със съвременните динамични социални и стопански отношения.
 • Нормативен акт изграден върху принципа на доброволност и колективна отговорност без функции за принуда.
 • Липсва концепция за дългосрочно системно развитие и поддръжка на сграден фонд.
 • Липсва правен механизъм за бърз и ефективен модел на управление.
 • Небалансирани права и задължения на правните субекти.
 • Неперсонализирана форма на управление – общо събрание на собствениците, което няма правосубектност т.е собственицте не могат да носят пряка имуществена отговорност при неизпълнение на задълженията си, което прави всякакви дейности носещи позитиви и решения на проблемите бавни, а в повечето случаи и невъзможни.
 • Контролът върху изпълнението е вменен на съответната община, която в 90 % от случаите няма необходимия ресурс за осъществяване на тази дейност, а не следва и да има.

Възможни решения

 • Подобряване на управлението на етажната собственост, чрез промяна на правната уредба и промяна на института на етажната собственост, чрез премахване на двоинствения характер на формите на управление ( общо събрание и Сдружение на собствениците). Прецизиране на института Сдружение на собствениците, чрез въвеждането му като единствена законносъобразна форма на управление по модела облигационното отношение следва вещното, т.е членството в сдружението е задължително при наличието на собственост в дадена етажна собственост.
 • Контролът следва да се вмени на самото сдружение, а не на общинската администрация, за постигане на бързина и целесъобразност при осъществяването му.
 • Установяване на траен и необратим процес към пазарен модел
 • Създаване на предпоставки за организиране и провеждане на масово и  системно обновяване, както и адекватно поддържане на сградите в етажна собственост, като в процеса бъдат активно включени всички собственици на пазарен принцип, чрез конкретен инструмент за принуда какъвто би било сключването на индивидуален, а не общ договор за управление или членството в Сдружението. Също така при наличието на конкретни стимули или данъчни облекчения при изпълнение на горното.
 • Ускоряване на паспортизацията на сградния фонд, а не непрекъснато отлагане, заради негативните политически последствия ( Изготвянето на техническия паспорт е скъпо начинание, около 5лв. до 10лв на кв.м.)

/извадка от ЦЕЛИ и ПОСОКИ на АДУЕС към 2019г./

1 Коментар

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *