За нас

Фирма „ДОМОУПРАВА“

Дейността на „ДОМОУПРАВА“ започва преди повече от 10г. През годините се налагат редица промени в организацията докато българската компания, която специализира в сферата на управлението и поддръжката на обекти от различен тип не се утвърди успешния модел на управление. В стремежът да бъдем отговорни и коректни сме приели редица правила, които ни помагат да бъдем полезни  на своите клиенти. Притежаваме гъвкаво, адаптивно, отдадено, безпристрастно, лоялно, отговорно, коректно и професионално отношение.

Нашата мисия

Основната ни цел е да направим Вашето пребиваване в сградите приятно, комфортно и безгрижно, като се грижим изключително старателно за Вашата сграда. За нас решаването на различнородни проблеми или кауси не е просто работа, а начин за удовлетворяване на потребността да сме най-добрите в тази дейност.

Основна част от структурата на дружеството са оперативните екипи, които се състоят от висококвалифицирани в областта специалисти.

Качество

Гаранцията за качеството, което Вие заслужавате се постига с професионалното отношение на нашия екип!

Безопасност

Целият екип преминава през предварителна подготовка и обучение за управление, почистване и поддръжка, а също така и през редица курсове, свързани с безопасността за клиента, служителите на фирмата и околната среда.

Широк набор от услуги

„ДОМОУПРАВА” цени Вашето време и затова Ви предлагаме широк набор от услуги, с които ще си осигурите първокласна грижа за общия Ви дом.

Професионализъм

Благодарение на професионализма, с който работим, ние от „ДОМОУПРАВА” можем да партнираме на клиентските си организации за реализирането на един по-чист и по-красив свят – да постигнем това, от което всеки би бил доволен!

ДОМОУПРАВА има нужния набор от специалисти за да извършва качествено и количествено услугите, които предлага на своите клиенти

Отдел "Обслужване на клиенти"

Административен персонал, който обслужва клиентите при посещение в някой от офисите ни.

"Технически отдел"

Персонал с широк кръг от технически познания, които посещават и обслужват планирано и извънредно сградите в режим на етажна собственост, в зависимост от нуждите им за разрешаване на възникнали неизправности.

"Юридически отдел"

Персонал със специфични познания в правото, които разрешават казуси, играят ролята на медиатори и защитават решенията, взети от мнозинството от собствениците в етажната собственост.

Отдел "ДОМОУПРАВИТЕЛИ"

Персонал с широки познания в различни области, които обслужват сградите и организират, спазват, прилагат, констатират и обслужват общия интерес и взетите решения на общо събрание на етажната собственост в съответствие със ЗУЕС и Приетия Правилник на вътрешния ред на сградата в режим на етажна собственост.

Отдел "Събираемост"

Персонал, който се грижи за осигуряване на необходимите парични средства за издръжка на етажните собствености и предприема гъвкав подход при различните клиенти.

Процес

управление

Организираме цялостната отчетност на приходите и разходите на етажната собственост. Изготвяме ежемесечни справки относно дължими суми и постъпили плащания от собствениците на самостоятелни обекти в сградата.

поддръжка

Ние се грижим Вашата етажна собственост да изглежда по-красиво, уютно и приветливо, като поддържаме чистотата не само на стълбищната клетка на Вашия вход, но и на околоблоковото пространство и прилежащите зелени площи на етажната собственост.

Почистване

Имаме изградени отношения с фирми, извършващи услугата почистване на общи части на етажната собственост.

Често задавани въпроси

Какво е необходимо да направя за да се сключи договор с ДОМОУПРАВА за Професионален Домоуправител на сградата в режим на етажна собственост, в която живея?

Необходимо е да бъде организирано Общо събрание, на което да присъства служител на ДОМОУПРАВА, който да разясни ангажиментите и отговорностите както на фирмата, така и етажната собственост. След взимане на решение с нужното мнозинство, може да бъде подписан договор за извършване на услугите веднага.

Кой организира Общото събрание на етажната собственост за избор на Професионален Домоуправител?

Общото събрание се организира от съществуващ домоуправител/управител или от собственици на самостоятелни обекти в сградата. Препоръчваме на собствениците свикващи събранието да бъде поканен представител на ДОМОУПРАВА, за да представи предлаганите услуги и да отговори на въпросите, които може да възникнат от страна на собствениците.

Когато Общото събрание не може да събере кворум за приемане на решение, какво се прави?

Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на 100 идеални части от общите части на етажната собственост. Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум, то се отлага с един час.

Какво точно е необходимо за регистрация в общината? Задължително ли се представя протокол от Общото събрание?

Според Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) районната администрация следва да създаде и да поддържа Публичен регистър на сградите в етажна собственост. На вписване в регистъра подлежат всички сгради или отделни входове, в режим на етажна собственост на територията на районa. Вписването се извършва въз основа на заявление, което се внася в районната администрация от председателя на Управителния съвет или Управителя на етажната собственост.

Ако е проведено oбщо събрание преди влизането на новия закон, то зачита ли се при регистрация?

Ако в етажната собственост не е провеждано общо събрание повече от една година, то такова общо събрание следва да се свика в срок 6 месеца от влизането на закона в сила. Законът за управление на етажната собственост е в сила от 01.05.2009 г., т.е. ако проведеното общо събрание на етажната собственост е с дата преди 01.05.2008 г., то следва да  бъде свиквано ново общо събрание.

Книгата на собствениците регистрира ли се в общината?

Книгата на собствениците не се регистрира в общината. Данни от Книгата на собствениците се предоставят само и единствено при поискване на Районната администрация и Органите на реда. Собственик на самостоятелен обект в етажната собственост може да поиска информация само за своята собственост.

Ако не можем да се свържем със собственици на жилища, които се дават под наем, може ли наемателите да ги представляват на Общото събрание?

Собственик може да упълномощи наемател да го представлява в общото събрание. Ако наемателят не е в роднинска връзка със собственика, законът изисква пълномощното да се завери нотариално. Едно лице може да представлява най-много трима собственици. Участието на пълномощник задължително се вписва в списъка на собствениците, присъствали на Общото събрание и пълномощното се прилага към протокола от Общото събрание.

Какво следва когато не се спазват решения на Общото събрание и Правилника за вътрешния ред?

При неизпълнение на задължение по ЗУЕС или при нарушаване правилата за вътрешния ред в етажната собственост, създаващо безпокойство, по-голямо от обичайното, Собственик или обитател в сграда или вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по ЗУЕС, се наказва с глоба.

Вярно ли е, че, ако гласуваме в кооперацията, можем да изгоним съсед, който цапа, нанася щети на общите части на етажната собственост или на частна собственост, нагрубява и не спазва системно Правилника за вътрешния ред, който е гласуван на Общо събрание?

Да, абсолютно вярно е. Закона за собствеността дава това право на етажната собственост в подобни на Вашия случай /чл. 45/, а в Закона за управление на етажната собственост подробно е описано при какви условия и с какъв кворум от гласували собственици може да се приеме такова решение. /чл. 17, ал. 2, т. 2/ Необходимо е да бъде следвана конкретна процедура.

Може ли професионалният домоуправител да бъде ангажиран и с управление на имотите в кооперацията, които се дават под наем - общуване с наемателите, събиране на наем, плащане на сметки, ремонти и т.н.?

Разбира се. Тъй като тази услуга не касае всички останали собственици в етажната собственост, отношенията между собственика и ДОМОУПРАВА се уреждат с отделен договор за управление и отдаване под наем. За повече информация можете да се свържете с наш служител и да уточните детайлите, които Ви интересуват.

Каква е подготовката на професионалните домоуправители?

Професионалният домоуправител ДОМОУПРАВА може да помогне при набавянето на оферти от лицензирани фирми за изготвяне на технически паспорт, да съдейства за набавяне на необходимата документация за сградата /тук е важно да се знае, че с колкото повече налична проектна документация разполагате, цената за изготвяне на технически паспорт намалява на кв.м./. Освен това Домоуправителят може да организира Общо събрание, да събира вноските от собствениците за технически паспорт, да представлява етажната собственост пред всички държавни и общински институции и редица други услуги, които са обект на договаряне при подписване на договор с Професионалния домоуправител.

Може ли професионалният домоуправител да бъде нает за отделни дейности: при вадене на технически паспорт на сградата или при ремонт на общите части?

Разбира се, че може. Всичко е предмет на договаряне между Етажната собственост и фирма ДОМОУПРАВА, извършваща услугата „Професионален домоуправител“.

Има ли изискване за минимален брой на домакинствата в кооперацията, която търси професионален домоуправител?

Няма такива изисквания по отношение на фирмите изпълнители. Важното е при провеждане на Общо събрание на етажната собственост да има необходимият изискуем кворум за вземане на решение за възлагане на този вид дейност на юридическо или физическо лице.

Как се справяте със съкооператори, които не искат да плащат, това ваш ангажимент ли е или на съседите?

Това е въпрос на договаряне. В повечето случаи ангажимента по събирането на вноските е на ДОМОУПРАВА. Некоректните съкооператори подлежат на санкции, съгласно Закона, а освен това вече има редица случаи на съдебни искове, които са в полза на етажната собственост. Тук важното е при свикване и провеждане на Общо събрание да се спазят всички законови изисквания, за да има коректна документация, която да улесни съдебната процедура при събиране на неплатените вноски.

Колко процента от съседите трябва да решат да наемат външна фирма, за да се сключи договор? Има ли някакви изисквания?

Да, има изисквания, които са регламентирани в ЗУЕС. По решение на Общото събрание с мнозинство повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, може да се сключи договор с физическо или юридическо лице за управление и поддръжка на общите части. /чл. 19, ал. 8 от ЗУЕС/

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ВЪВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ