ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО САНИРАНЕ НА СГРАДИ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“

от ян. 3, 2023новини

Как нашата етажна собственост да кандидатства за саниране на сградата по европрограма?

Как нашата етажна собственост да кандидатства за саниране на сградата по европрограма? Това е най-актуалният въпрос, който бива задаван на експертите на „ДОМОУПРАВА”.

В настоящата статия, в качеството си на професионален домоуправител, ще засегнем тази актуална тема, която в последно време е водеща в много от ръководените от нас общи събрания на сгради в режим на етажна собственост.

Кои сгради може да кандидатстват?

Допустими да бъдат финансирани по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“са жилищни сгради, проектирани преди 26.04.1999 г., в които самостоятелните обекти са поне четири и които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Когато сградата е съставена от два или повече входа (или блок-секции),задължително е участието на всички лица, собственици на обекти в тях. Необходимо условие е собствениците да постигнат единодушно съгласие по реда на ЗУЕС, което да изразят чрез вземане на решение по законоустановения ред.

Сградата трябва също:

 • Да бъде технически обследвана от външна лицензирана фирма;
 • Да притежава технически паспорт;
 • Да притежава енергиен сертификат;
 • Да създаде и надлежно да регистрира сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.

Какво е сдружение на собствениците и как се създава?

Сдружението на собствениците в сграда в режим на етажна собственост е юридическо лице, за което законът регламентира, че трябва да бъде учредено от собствениците ѝ, притежаващи най-малко 67% идеални части от общите части. Едно сдружение на собствениците може да се създаде за сграда, която е с  повече от един вход (или блок-секции). Сдружението на собствениците се представлява от управител или управителен съвет.

 Сдружението на собствениците подлежи на вписване в специален публичен регистър, воден от общината, като впоследствие се регистрира и в регистъра БУЛСТАТ, поддържан от Агенцията по вписванията.

Сдружението на собствениците в сграда в режим на етажна собственост е бенефициентът на безвъзмездната финансова помощ. Неговото създаване е абсолютна предпоставка, която трябва да е налице, за да бъде възможно сградата да кандидатства по европейската програма.

Как да получим технически паспорт и енергиен сертификат ?

Техническият паспорт и енергийният сертификат се издават след извършено експертно техническо и енергийно обследване на цялата сграда от лицензирана фирма.

Техническото обследване представлява оглед и измерване на сградата за събиране на технически данни. За целта собствениците трябва да предоставят пълен достъп до обектите си, както и до общите части. То цели да установи техническите ѝ характеристики, като например: архитектура, конструкции, електро, ОВК, пожарна безопасност и др. При нужда се извършва архитектурно заснемане. Като следваща стъпка се съставя технически доклад и оценка на сградата. Процедурата завършва с издаване на технически паспорт.

Енергийното обследване също предполага посещение на място и осигуряване на пълен достъп. Прави се анализ на съществуващото състояние на сградата – енергопотребление, енергийни баланси, възможности за намаляване на енергийните разходи и др. Проследява се консумацията на енергия за последните три години. В резултат на извършените дейности се изготвя енергиен доклад, в който се предлагат възможни енергоспестяващи мерки за намаляване на енергийните разходи. Установяват се причините за топлинни загуби. Процедурата приключва с издаване на сертификат за енергийни характеристики на сградата.

Притежаването на технически паспорт и енергиен сертификат са абсолютни предпоставки, които трябва да са налице, за да бъде възможно сградата да кандидатства по европейската програма.

Кои дейности ще се финансират и от кого ще се извършват?

Допустими за финансиране са дейностите, които са предписани като задължителни за сградата, в следствие на техническото и енергийното обследване. Целта е сградата да  достигне много висок клас на енергийна ефективност (клас „В“), като за вбъдеще значително да се намали потреблението на енергия от собствениците.

Дейностите по саниране и обновяване на сградата няма да се извършват от собствениците ѝ. За същинските строително-монтажни работи ще бъде избрана фирма изпълнител. За предвижданите дейности ще се изготви проект, а при тяхното извършване ще участва технически надзор. Собствениците в сградата ще могат да оказват пълен контрол върху работата на изпълнителя и надзора.

Допустимите за финансиране дейности ще се извършват в съответствие с действащите правила за проектиране, надзор и строителство, като ще представляват:

 • Подмяна на стара и енергийно неефективна дограма;
 • Топлинно изолиране на всички външни стени;
 • Ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 • Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на сградата;
 • Ремонт на покрив (скатен или плосък), смяна на керемиди, хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система и пр.;
 • Ремонти, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградата;
 • Ремонти, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация;
 • Поставяне на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за потребностите на общите части;
 • Осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на сградата.

Какъв е срокът за кандидатстване?

Програмата е разделена на два етапа. Първият е със срок на кандидатстване до 31.05.2023 г. – за получаване на 100% безвъзмездно финансиране.

От 01.06.2023 г. до 31.12.2023 г., по втория етап,ще бъде отворен друг прозорец за кандидатстване – за получаване на80% безвъзмездно финансиране, като собствениците ще трябва да осигурят 20% самоучастие.

Могат ли експертите на „ДОМОУПРАВА” да ни съдействат?

Експертите на „ДОМОУПРАВА” притежават богат опит в професионалното управление на сгради в режим на етажна собственост, включително и такъв, свързан с консултацията и представителството на етажни собствености, желаещи да кандидатстват за получаване на европейско финансиране. Екипът на ДОМОУПРАВА може в разумен срок да състави и придвижи всички необходими и изискуеми за кандидатстването документи, както и да представлява сдружението на собствениците и  етажната собственост пред съответните институции.

Настоящата статия е изготвена от отдел „Обслужване на клиенти“ при „ДОМОУПРАВА” и не претендира за изчерпателност. Експертите на „ДОМОУПРАВА” предоставят на своите клиенти консултации в сферата на управлението и поддръжката на сгради в режим на етажна собственост, съобразени с нуждите на конкретния клиент и в съответствие с добрите търговски практики

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *