Защо професионалното управление на сгради е най-разумното решение за всяка етажна собственост?

от ян. 11, 2023новини

ПРЕИМУЩЕСТВАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ДОМОУПРАВИТЕЛ

Защо професионалното управление на сгради е най-разумното решение за всяка етажна собственост?

Всички ние, покрай забързаното ежедневие, не се замисляме за важната роля на домоуправителя. Без да отдели огромно количество от личното си време, без да притежава специални знания и умения, е невъзможно избраният от блока съсед да се справи с все по-големите трудности, свързани с управлението на сграда в режим на етажна собственост. Затова се наблюдава тенденция все повече етажни собствености да се обръщат към услугите на фирма, специализирана в професионалното управление.

В настоящата статия екипът от отдел „Обслужване на клиенти“ при „ДОМОУПРАВА“ ще наблегне на основните знания, качества и умения, които професионалният домоуправител трябва да притежава, за да гарантира доброто управление и поддръжка на общите части на сградата, както и спокойствието на всички живущи в нея.

Добрият професионален домоуправител е организиран, инициативен и отговорен. Той осигурява точното и навременно изпълнение на решенията на общото събрание. Професионалният домоуправител е лицето, което представлява етажната собственост пред всякакви органи и институции. Негово е задължението да познава всички собственици, обитатели и ползватели в сградата. Професионалният домоуправител предлага решения и подема инициативи в и около сградата. Той съхранява и поддържа актуална книгата на етажната собственост, техническата документация на сградата, финансовите документи, протоколите от общите и събрания, абонаментните договори, сертификати и гаранционни карти.

Добрият професионален домоуправител е независим и неутрален медиатор. Той не преследва лични интереси, а общите. Без да фаворизира когото и да било, домоуправителят катализира и насочва общата воля в правилна за всички посока. Изпълнявайки своите функции, той подпомага етажните собственици да постигнат взаимно приемливи решения на всяка създала се ситуация. Той предвижда и блокира възникването на конфликти между темпераментни съседи. Професионалният домоуправител е добър оратор и опитен съветник, към който всеки клиент индивидуално може да се обърне по всякакви свързани с етажната собственост въпроси.

Добрият професионален домоуправител умело ръководи общите събрания на етажната собственост. Той спомага етажните собственици да проведат партньорски диалог. Независимо от обстоятелствата той създава благоприятна и предразполагаща за диалог атмосфера. Професионалният домоуправител изслушва безпристрастно позициите, мненията и нуждите на всички участници в общото събрание, колкото и противоречиви да бъдат интересите им. Той е гарантът както за законосъобразното провеждане на общото събрание, така и за ясното и недвусмисленото му протоколиране.

Добрият професионален домоуправител е опитен финансист. Негово е задължението да прогнозира бъдещите разходи и да предлага формирането на балансиран бюджет, който да внесе за гласуване на общото събрание на етажната собственост. Той умее да събира и управлява паричните потоци, формирани от вноските на всички собственици, ползватели и обитатели в сградата. Професионалният домоуправител извършва навременното плащане на консумативните разходи на етажната собственост. Той анализира разходите и предлага механизми за тяхното ограничаване. На професионалния домоуправител се разчита да представя пълни и точни финансови отчети пред общото събрание на етажната собственост.

Добрият професионален домоуправител е технически грамотен. Той е запознат с различните системи и инсталации в сградата – асансьорна уредба, пожароизвестяване, пожарогасене, електрическата инсталация, видеонаблюдение, контрол на достъпа, ВиК, ел. и много други. Професионалният домоуправител обезпечава надлежната им поддръжка и своевременно отстранява възникналите повреди. Той търси и подбира външни изпълнители, като извършва огледи и набавя оферти, които по-късно представя пред общото събрание на етажната собственост. Професионалният домоуправител е винаги запознат с цените на материалите и труда за всеки отделен вид услуга. Той осъществява контрол върху външните за етажната собственост изпълнители. Запознат е с законоустановените минимални гаранционни срокове, а при нужда търси и реализира гаранционна отговорност от съответния недобросъвестен изпълнител.

Добрият професионален домоуправител е отличен юрист. Той дава професионални правни съвети и осигурява в пълен обем правната защита, от която етажната собственост се нуждае. Той разбира и прилага законите, имащи отношение с управлението на сгради, като консултира собствениците, ползвателите и обитателите по съответните с материята въпроси. Професионалният домоуправител изготвя договори, протоколи, покани и ред други документи и книжа. Ако недобросъвестен съсед не изпълни в срок финансово задължение към етажната собственост, в задължение на професионалния домоуправител е да предприеме действия, като с всички сили и средства удовлетвори общото вземане. На него законът делегира права да представлява етажната собственост пред компетентните съдилища. Професионалният домоуправител може да образува и води граждански дела за неплатени към етажната собственост финансови задължения, за непозволено увреждане на общо имущество, както и за изваждане от етажната собственост на лице, което системно не изпълнява решенията на общото събрание.

Много са качествата, които едно лице трябва да притежава, за да може успешно да се справя с предизвикателствата на управлението на сгради. Това е и мисията на „ДОМОУПРАВА“ – професионално управление. Със своя голям екип от опитни специалисти от всяка една необходима сфера, с изградената си мрежа от партньори, „ДОМОУПРАВА“ повече от 13 години успешно управлява сгради в режим на етажна собственост.

Настоящата статия е изготвена от отдел „Обслужване на клиенти“ при „ДОМОУПРАВА“ и не претендира за изчерпателност.

Експертите на „ДОМОУПРАВА“ предоставят на своите клиенти консултации в сферата на управлението и поддръжката на сгради в режим на етажна собственост, съобразени с нуждите на конкретния клиент и в съответствие с добрите търговски практики.

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *